منو
تبليغات 
ازدواج
ازدواج
چهارشنبه 19 آبان 1389 انتخاب همسر و معيارهاي آن
نوينسنده: سيد عبدالرسول علم الهدي
منبع: فرهنگ و انقلاب اسلامي (www.farhangnews.ir)

تشكيل كانونى به نام خانواده اهميت شايان توجهى دارد زيرا براى هر كسى يك بار در طول زندگيش اين فرصت پيش مى آيد و هر كدام از دختر و پسر مى خواهد براى خود شريكى در مسير زندگى خويش برگزيند كه قصد دارد تا پايان عمر با وى باشد كه از همه اسرار و رموز او باخبر خواهد گرديد. شريكى كه مادر فرزندان، و مربّى كودكان است و يا آن كه پدر و مسؤول و مدير خانواده است و در صورت انتخاب درست، به اعتبار و عزت و آبروى طرفين افزوده خواهد شد، بنابراين عقل و برهان چنين قضاوت مى كند كه درباره ى همسر آينده بايد بررسى هايى بعمل آورد. از اين جهت حضرت امام رضاعليه السلام فرموده اند:

«النكاحُ رِقٌ فاذا انْكَحَ اَحَدُكُمْ وليْده فَقَدْ ارقّها فلْينْظُرْ اَحَدَكُمْ لِمَنْ يَرُقُّ كريمته.»( وسايل الشيعه، شيخ حرّ عاملى، ج 14، ص 52) (نكاح (دختران خود را بنكاح مردان در آوردن) بمنزله كنيزى باشد (مردان بالخصوص اعراب، با زن خود رفتار كنيزى ميكنند) پس هر گاه كسى از شما دختر خود را بنكاح مردى در آورد مانند آنست كه او را بكنيزى داده، پس البته بايد هر يك از شما توجه و ملاحظه نمايد كه فرزند گرامى و عزيز خود را بكنيزى چه كسى در مى‏آورد (دقت و توجه كامل در ديانت و اخلاق و توانا بودن شوهر بر نفقه بنمايد).)
آنچه كه در